Články > Svadba > Súťaž > Oficiálne pravidlá súťaže Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2019
|

Oficiálne pravidlá súťaže Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2019

tvar_nevesta_obrazky_xxx

1. Organizátor súťaže a partner súťaže
Súťaž “Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2019“ (ďalej len „Súťaž“) organizuje spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N (ďalej len "Organizátor"). 
Organizátor je prevádzkovateľom portálu nevesta.sk, nevesty.cz, vydavateľom Časopisu Nevesta a Časopisu Nevěsta.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá Súťaže.

 

Exkluzívnym partnerom súťaže je spoločnosť Mary Kay (Czech Republic) s. r. o., OZ Slovakia, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava (ďalej len „partner súťaže“).

 

2. Podmienky účasti v Súťaži
Súťažiacim sa môže stať každá osoba, ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby, ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora výhru Organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú hodnotu výhry.
 
3. Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 22. januára 2019 o 10.00 hod. a končí 22. marca 2019 o 24.00 hod. (*zmena trvania súťaže, viď dodatok nižšie)


 

4. Pravidlá súťaže

4.a) Zaradenie do súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý splní jednu z nasledujúcich podmienok:

- ak sa počas trvania súťaže na portáli nevesta.sk zaregistruje a/alebo prihlási a na portáli nevesta.sk si založí fotoalbum s názvom "Tvár nevesta.sk" a nahrá si doň minimálne tri svoje fotografie


alebo


- ak si nahrá minimálne 3 svoje fotografie na Facebook časopisu Nevesta 


alebo


- ak si nahrá minimálne 3 svoje fotografie na Instagram s hashtagom #nevestamagazine


alebo


- ak pošle všetky súťažné fotografie mailom na sutaz@nevesta.sk s označením "Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2019".

 

4.b) Herný princíp
Na portáli www.nevesta.sk bude počas trvania súťaže uverejnený článok a Pravidlá súťaže. Učastník/čka súťaže sa do súťaže zaradí jedným zo spôsobov, uvedených v bode 4.a)


2 súťažné albumy od dvoch rôznych súťažiacich, ktoré vyžrebuje generátor náhodných čísel získajú 2. a 3. cenu. Hlavnú víťazku, výherkyňu 1. ceny vyberie porota na základe fotografií, zložená zo zástupcov Organizátora.

 

Zaslaním fotografie dáva účastník Organizátorovi bezplatne súhlas na verejné rozširovanie fotografie a jej sprístupnenie verejnosti v neobmedzenom rozsahu na dobu neurčitú, a to zverejnením fotografie na portáli www.nevesta.sk, na Facebooku vo fanúšikovskej skupine nevesta.sk, časopisu Nevesta a marykay.sk/cz.

 

Do Súťaže môžu byť zaradené iba fotografie, ktoré splnia horeuvedené požiadavky. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah nebude zodpovedať vyššieuvedeným kritériám a ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách.

 

5. Výhra

Predmetom výhry od organizátora súťaže a partnera súťaže sú 3 balíčky dekoratívnej a pleťovej kozmetiky Mary Kay a fotenie na obálku časopisu Nevesta. Obsah kozmetických balíčkov bude postupne upresnený v priebehu súťaže.

 

6. Výherca

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 26. marca 2019. (*zmena trvania súťaže, viď dodatok nižšie)

(**zmena termínu vyhlásenia výsledkov súťaže, viď dodatok nižšie)

 

Vyhodnotenie sa uskutoční v sídle redakcie portálu www.nevesta.sk pod dohľadom komisie, zloženej z manažmentu portálu a zástupcov organizátora.

Do záverečného vyhodnotenia budú zaradení tí účastníci, ktorí sa do súťaže zapojili do 22. 3. 2019 do 23.59 hod. (*zmena trvania súťaže, viď dodatok nižšie)

Za výhru nie je možné získať finančnú náhradu.

Výhercovi bude výhra oznámená mailom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v registračnom formulári. Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že v registračnom formulári budú uvedené nesprávne údaje a z tohto dôvodu nebude možné príslušného súťažiaceho kontaktovať.

 

Účastníci Súťaže, ktorým vznikne nárok na výhru, budú upovedomení o nároku najneskôr do piatich dní a výhercovia (meno a/alebo nick) budú uverejnení na internetovom portáli Organizátora www.nevesta.sk na úvodnej stránke v sekcii “Aktuality”.

 

Výherca bude vybratý len z tých účastníkov, ktorí spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výherca musí preukázať, že je tou osobou, ktorá bola vyhlásená ako víťaz/ka.
V prípade, že výherca nebude na kontaktovanie zo strany usporiadateľa reagovať najneskôr do siedmich dní, stráca nárok na výhru.

V prípade, že výherca neposkytne Organizátorovi pravdivé údaje, alebo nesplní inú podmienku v zmysle týchto pravidiel, nemôže získať výhru, prestáva byť výhercom a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení týchto pravidiel. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba, ktorá bude následne vylosovaná, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 

7. Odovzdanie výhry

Účastníčka, ktorá bola určená ako výherkyňa, poskytne na požiadanie organizátora svoje údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby Organizátorom sa stáva výherkyňou. Ak si výherkyňa cenu nebude môcť prevziať osobne v mieste určenia, Organizátor alebo Partner výhercovi výhru doručí poštou. Na fotenie do časopisu sa výherkyňa dostaví osobne, na miesto, ktoré určí Organizátor súťaže.


8. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherkyňa môže výhru - 2. a 3. cenu postúpiť na inú osobu iba s písomným súhlasom Organizátora súťaže. 1. cenu výherkyňa na inú osobu postúpiť nemôže.  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci tretích osôb. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za prerušenie pripojenia a/alebo za vznik tých situácií, ktoré sú spojené s určitými rizikami, vyplývajúcimi zo samotnej podstaty internetu.
 
9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže Organizátor zverejní formou dodatku k týmto pravidlám a vhodným spôsobom v Aktualitách na stránke www.nevesta.sk. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

 

Ak sa Organizátor súťaže dozvie, že výherkyňa na účely súťaže poskytla nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť túto výhekyňu zo súťaže, pričom jej nárok na výhru tým zaniká. V takomto prípade sa pristúpi k vylosovaniu ďalšej výherkyne spôsobom, uvedeným v bode 6. Organizátor bude kontaktovať výherkyňu v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.
Účastník zároveň súhlasí, aby mu organizátor alebo sprostredkovateľ zasielal informačné materiály, prípadne ho kontaktoval za účelom poskytnutia informácií o jeho produktoch alebo za účelom iných reklamných a propagačných aktivít. Účastník má právo písomne odmietnuť poskytovanie týchto materiálov a informácií. 
  
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Výhercovia berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor Súťaže v týchto pravidlách a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.


Výhercovia berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

 

Organizátor nebude zodpovedať za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.

Organizátor nehradí súťažiacim a/alebo výhercom žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva, nezabezpečenie súhlasu osôb vyobrazených na fotografii).

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov účastník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov uvedených v bode 6 a v tomto bode nižšie do databázy Organizátorom. Poskytnuté osobné údaje bude využívať Organizátor na účely súťaže a, prípadne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich služieb. Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú.

Výherca, resp. právny zástupca výhercu v prípade, že výherca nedovŕšil vek 18 rokov, udeľuje svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, vek, e-mail, telefónne číslo a v rozsahu ďalších zložiek osobnostných práv účastníka na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a s propagáciou Organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

 

S osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov a ich poskytnutie je dobrovoľné. Údaje poskytnuté účastníkom budú zaradené a spracované organizátorom súťaže, spoločnosťou Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35 934 719, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka 16622/N do databázy, ktorú Organizátor využije len na účely uvedené v bode 6 a 10.

 

11. Oficiálne pravidlá a ich dostupnosť

Tieto pravidlá sú jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže (ďalej len “Oficiálne pravidlá”). 
Oficiálne pravidlá Súťaže v úplnom a aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na internetovom portáli www.nevesta.sk v kapitole Články, v tematickej sekcii Súťaž.  

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmito Oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Oficiálnymi pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.


12. SÚHLAS SÚŤAŽIACEJ SO SPRACÚVANÍM FOTOGRAFIÍ/ GDPR

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679


Ako dotknutá osoba/ súťažiaca účasťou v súťaži súťažiaca udeľuje spoločnosti Marketing Web Management, s.r.o. ako Organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním svojej podobizne (fotografie/ fotografií) na účel: 

- zverejnenia fotografie mojej osoby na webových stránkach Organizátora  www.nevesta.sk, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, s cieľom propagácie súťaže a vyhlásenia výsledkov súťaže. 


Fotografie ako osobný údaj modelky budú Organizátorom uchované na dobu neurčitú. 


Udelenie súhlasu súťažiacej s ich zverejnením je dobrovoľné, a to momentom nahratia svojich fotografií na web nevesta.sk, sociálne siete Organizátora alebo zaslania fotografií Organizátorovi mailom. Súťažiaca môže súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu Organizátorovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.    


Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Organizátora má súťažiaca právo:

- Odvolať súhlas so spracovaním svojich fotografií

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


Súťažiaca nahratím fotografií potvrdzuje, že tento súhlas bol  poskytnutý slobodne, bez nátlaku a súhlasí s jej využitím na účel vymedzený v týchto Pravidlách súťaže.© Marketing Web Management, s.r.o. dňa 22.1.2019
*Dodatok č. 1 zo dňa 21. marca 2019: 

Organizátor súťaž predlžuje a znenie článku 3. Trvanie súťaže, mení takto: "Súťaž sa začína 22. januára 2019 o 10.00 hod. a končí 22. apríla 2019 o 24.00 hod."


Organizátor mení znenie článku 6. Výherca, takto: 

"Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 30. apríla 2019.

...

Do záverečného vyhodnotenia budú zaradení tí účastníci, ktorí sa do súťaže zapojili do 22. 4. 2019 do 23.59 hod." **Dodatok č. 1 zo dňa 29. apríla 2019: 

Organizátor mení znenie článku 6. Výherca, takto: 

"Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 7. mája 2019.Foto z kampane Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2018


Produkcia: Časopis Nevesta

Modelka: Eva Bencová - Víťazka súťaže Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2018 

Foto: Katarína Žitňanská, PANAMERA motion pictures

Video: Jozef Žitňanský, PANAMERA motion pictures

Backstage foto: Veronika Wachal photography

Miesto fotenia: Hotel Zlatý Kľúčik 

Líčenie a vlasový styling: Dominika Bartošovičová

Svadobné šaty a závoj: Svadobný salón WEM 

Kvety, kytica a dekorácie: Flover.sk

Styling: Anna Adamčíková

Náušnice: SKVOST a Ti Sento/ MOLOKO

eva | 22.1.2019, 11:00
Svadobné šaty
Svadobný a módny salón Hella existuje na svadobnom trhu už 26 rokov. Najskôr fungoval ako požičovňa svadobných šiat, n ...
Na Bratislavských módnych dňoch opäť nechýbala svadobná kolekcia z dielne AtelierDeCouture módnej návrhárky Jaroslavy ...
Desí vás predstava počmáraných svadobných šiat? Americká herečka a režisérka Angelina Jolie ukázala, že aj čmáranice m ...
Svadobné prípravy
Keď vstúpite do elegantne vyzdobenej sály, je to ako srdečné privítanie... Krásne prestreté stoly a luxusne potiahnuté ...
Často je svadba v živote nevesty tou najdôležitejšou udalosťou. Profesionáli v oblasti organizácie eventov v tom majú ...
Plánujete sa budúci rok vydávať, a viete, že vás čaká mnoho "vybavovačiek"? Svadobná výstava je fajn možnosť, ako si u ...
Móda a krása
Okrem mnohých starostí a stresu vás pred svadbou čakajú aj príjemné stránky tohto obdobia - návšteva kaderníčky, masáž ...
Mať hladké nohy či podpazušie je dnes už pre ženy samozrejmosťou, ale čo ostatné, viditeľnejšie časti tela? Sú fúziky ...
Nemusíte ísť do hlavného mesta, aby ste našli miesto, kde sa o vaše vlasy prvotriedne postarajú. Presne také miesto sm ...
Láska a vzťahy
Láska je tým najkrajším darom, ktorý môžeme dať jeden druhému. O láske existuje nespočetné množstvo krásnych citátov a ...
Bruna Ferrera môžeme bezpochyby nazvať majstrom krátkych príbehov, ktoré potešia dušu. O láske, vzťahoch a potrebe vzá ...
Občas stačí tak málo. Zastaviť sa. Otvoriť myseľ a srdce. Uvedomiť si, že na svete neexistuje nič krajšie a nič úprimn ...
Šperky a klenoty
Vybrali ste si svadobného fotografa, svadobné šaty, účes, ale čo vaše svadobné šperky? Prezradíme vám zopár cenných od ...
Snubné prstene alebo obrúčky, ako ich radi nazývame, sú symbolom, ktorý vám bude pripomínať vašu lásku až do smrti. Ne ...
Svadba je jeden z najkrajších momentov v živote. Pripomínajte si ju prsteňom, do ktorého sa pri každom pohľade zaľúbit ...
Tradície
Svadobné ľudové kroje zo Šatnice Matice slovenskej zaujali vo Vrútkach nielen budúce nevesty a ženíchov, ale aj širokú ...
Naše svadobné tradície, ako rozbíjanie taniera alebo unášanie nevesty, pre nás nie sú ničím nezvyklým. Pozrite sa, aké ...
Pomaly sa blížime do finále. Máme pre vás pripravenú poslednú časť na tému zvyky šarišskej svadby. Pozývame vás na red ...
Svadobné prípravy
Niekoľko spôsobov, ako vyraziť partnerke dych... Ak chcete, aby si vašu otázku "Vezmeš si ma?" pamätala naozaj celý ži ...
Už dávno neplatí, že úprava obočia je výlučne ženskou záležitosťou. Naopak, muži by mali rovnako dbať o svoje obočie, ...
Možno sa zdá, že v prípade pánskeho obleku niet čo pokaziť (a teda niet o čom písať), no opak je pravdou. Aby vám nech ...
O svadbe štýlovo
Módny svet prišiel v týchto dňoch o jednu z najväčších legiend Karla Lagerfelda. Aj svadobný módny trh sa otriasol v z ...
Prinášame vám ďalšiu časť vianočných nápadov. Nemusíte byť odkázaní iba na vianočné ozdoby a sviatočné dekorácie, ktor ...
V tomto období sa určite všetci zamýšľame nad vianočnou výzdobou, nákupom darčekov a, samozrejme, aj nad tým, ako bude ...
Prečítajte si ...
Na prelome starého a nového roku pre vás na svet uvádzame ďalšie vydanie, a to hneď s niekoľkými krásnymi editoriálmi ...
Deň, keď sa fotí editoriál, je vždy iný. Nevadí, že všetko naplánujete a vopred si preberiete všetky možné aj nemožné ...
Viete, že kaštieľ v Orlovom kedysi patril aj slávnemu husľovému virtuózovi Janovi Kubelíkovi, ktorý sa doň rád vracal ...
Odporúčame
Vybrali ste si svadobného fotografa, svadobné šaty, účes, ale čo vaše svadobné šperky? Prezradíme vám zopár cenných od ...
Snubné prstene alebo obrúčky, ako ich radi nazývame, sú symbolom, ktorý vám bude pripomínať vašu lásku až do smrti. Ne ...
Svadba je jeden z najkrajších momentov v živote. Pripomínajte si ju prsteňom, do ktorého sa pri každom pohľade zaľúbit ...
... ďaľej odporúčame
Možno ste si všimli, že značka Panak's, ktorá je už dlho synonymom pre obrúčky, skrásnela. A máte pravdu! V Novom roku ...
Svadobné šaty tvorí už niekoľko rokov, no až posledné obdobie sa na ne skutočne sústreďuje a začiatkom ostatných svado ...
Každý deň sa nám ponúka mnoho príležitostí, pri ktorých aj maličkosť môže predstavovať veľký dobrý skutok. Spoločnosť ...

Vyhľadávanie

piatok, 9. júna 2023
meniny má Stanislava

Prihlásenie

Meno
Heslo
 
Prihlás sa
Zabudol som heslo >>  
  • iconhttps://www.google.com/accounts/o8/id
  • iconhttps://graph.facebook.com/oauth
  • iconhttp://username.blogspot.com/
  • iconhttp://www.flickr.com/services/oauth

nevesta.sk - všetko, čo nevesta potrebuje, je teraz na webe ® je registrovaná ochranná známka • ISSN 1338-1245 • Copyright © 2008-2021 •
Prevádzkovateľ portálu: Marketing Web Management, s.r.o. Všetky práva vyhradené • Developed by ©WEBASE • Obsah portálu nevesta.sk je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie, a/alebo ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchadzajúceho súhlasu zakázané • Všeobecné pravidlá portálu
Ako sa zúčastniť Foto dňa?Ako sa pridať na Handmade svadba?Ako sa pridať na Vizáž dňa?