|

 Všeobecné pravidlá používania portálu www.nevesta.sk

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.1

Internetový portál www.nevesta.sk (ďalej len „portál“) je verejný internetový portál, poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.

Služby sú na portáli/portáloch poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto všeobecných pravidlách alebo doplňujúcich pravidlách uvedené inak.

1.2

Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na portáli je spoločnosť Marketing Web Management, s. r. o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, IČO: 35934719, zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16622/N (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.3

Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nebudú môcť využívať služby, prístupné len  registrovaným používateľom portálu nevesta.sk.

 

§ 2

Registrácia používateľa

2.1

Registrácia používateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním však používateľ súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom a používateľ má k dispozícii niektoré výhody a služby, ktoré nezaregistrovaným osobám na portáli nie sú dostupné.

Informácie, ktoré používateľ pri registrácii v registračnom formulári vyplní, musia byť v súlade so skutočnosťou.

2.2

Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 30 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

 

§ 3

Zrušenie registrácie

3.1

Používateľ je oboznámený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom.

3.2

V prípade, ak má používateľ záujem zrušiť svoju registráciu, používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že používateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že registrácia môže byť zrušená automaticky potom ako:

- sa používateľ neprihlási na portál aspoň raz v lehote 30 dní od prvého odhlásenia, alebo

- sa používateľ v priebehu 12 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlási na portál.

3.3

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

3.4

Prevádzkovateľ ai vyhradzuje právo zrušiť alebo neumožniť registráciu používateľovi bez udania dôvodu.

3.5

Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portál po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na portáli zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, komentáre apod.) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

 

§ 4

Súkromie používateľa

4.1

S údajmi prevádzkovateľ nakladá v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, tzv. GDPR. Podrobnejšie informácie sú uvedené tu.

§ 5

Povinnosti používateľa

5.1

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a nesmie žiadnym spôsobom:

a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a/alebo

b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním a/alebo

c) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok a/alebo

d) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou a/alebo

e) uverejňovať príspevky alebo fotografie s erotickým alebo obsahom, ktorý je v rozpore s morálkou a/alebo

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov a/alebo

g) otvorene alebo skrytou formou propagovať akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, akékoľvek výrobky alebo služby a/alebo

h) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo

i) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech a

j) obchádzať vyššie uvedené zákazy.

 

5.2

Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli ostatným používateľom, prípadne ju narúšať, takisto používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

5.3

Používateľ nemá za svoje príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.

5.4

Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky (písané, obrazové, zvukové a i.) sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, diskusií, fotoalbumov a taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

5.5

Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portáli ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

5.6

Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

5.7

Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

5.8

Používateľ je zodpovedný za udržiavanie hesla svojho účtu v tajnosti. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie účtu treťou osobou, či už to je alebo nie je s vedomím používateľa služby. Používateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa služby ohľadne akéhokoľvek zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia svojho účtu.

5.9

Používateľ svojim súhlasom s týmito podmienkami prehlasuje, že bude službu využívať v súlade s dobrými mravmi a taktiež nebude úmyselne preťažovať server, nebude službu využívať k šíreniu pornografie, nelegálneho softvéru alebo iných autorských diel, nebude službu využívať ako redirektor na iné stránky, nebude službu využívať na komerčné účely a pod.

 

§ 6

Pravidlá pre pridávanie fotografií

6.1

Používateľ sa zaväzuje, že bude vkladať na server len fotografie a/alebo videá, ku ktorým má autorské práva, resp. súhlas autora.

6.2

Používateľ nesmie na server pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a/alebo  pornografických fotografií a/alebo videí.

6.3

Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 6.1 a 6.2 sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu, do fotoalbumov, bazáru, článkov, poradne, katalógu firiem, diskusného fóra a iných služieb poskytovaných v záložke „Profil užívateľa“.

6.4

Veľkosť vkladaných súborov jedného používateľa podľa článku 3 nesmie presiahnuť 50 Mb.

 

§ 7

Pravidlá blogu

7.1

Blog portálu nevesta.sk je služba portálu nevesta.sk určená na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby.

7.2

Pravidlá používania blogu sú podrobne uvedené pod týmto linkom.

7.3

Pravidlá používania blogu tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

7.4

Využívaním Blogu prejavuje bloger súhlas s pravidlami používania blogu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

§ 7a

Pravidlá Foto dňa s nevesta.sk


7a.1 

Foto dňa s nevesta.sk (ďalej len “Foto dňa”) je služba portálu nevesta.sk - prehliadka fotografií zameraná na zverejňovanie autorských fotografií prevažne na tému svadba.

7a.2 

Pravidlá používania Foto dňa sú podrobne a úplne uvedené pod týmto odkazom.

7a.3 

Pravidlá používania Foto dňa tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

7a.4

Využívaním služby Foto dňa prejavuje užívateľ súhlas s Pravidlami Foto dňa a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


§ 7b

Pravidlá Handmade svadba s nevesta.sk


7b.1 

Handmade svadba s nevesta.sk (ďalej len “Handmade svadba”) je služba portálu nevesta.sk - prehliadka fotografií ručne vyrobených výrobkov, určená na ich prezentáciu a predstavenie užívateľom/kám portálu.

7b.2 

Pravidlá používania služby Handmade svadba sú podrobne a úplne uvedené pod týmto odkazom.

7b.3 

Pravidlá používania služby Handmade svadba tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

7b.4

Využívaním služby Handmade svadba prejavuje užívateľ súhlas s Pravidlami užívania služby Handmade svadba a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


§ 7c

Pravidlá Vizáž dňa s nevesta.sk


7c.1 

Vizáž dňa s nevesta.sk (ďalej len “Vizáž dňa”) je služba portálu nevesta.sk - prehliadka fotografií svadobných vizáží - prác vizážistov a kaderníkov z katalógu firiem a predstavenie týchto fotografií užívateľom/kám portálu.

7c.2 

Pravidlá používania služby Vizáž dňa sú samostatne, podrobne a úplne uvedené pod týmto odkazom.

7c.3 

Pravidlá používania služby Vizáž dňa tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel.

7c.4

Využívaním služby Vizáž dňa prejavuje užívateľ súhlas s Pravidlami užívania služby Vizáž dňa a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.


§ 8

Cena

8.1

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu, ako súčasť týchto všeobecných pravidiel s možnými osobitnými dojednaniami o používaní platenej služby, jej cene, záruke za jej poskytovanie a pod. (bližšie § 12 týchto pravidiel).

 

§ 9

Reklama na portáli

9.1

Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli a že si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

9.2

Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na portáli a že mu budú rozposielané reklamné maily.

 

§ 10

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 

10.1

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti s bezplatne poskytovanými službami na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách a doplňujúcich pravidlách pri platených službách žiadne iné ďalšie povinnosti.

10.2

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v diskusiách na portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

10.3

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.

10.4

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

10.5

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál/server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

10.6

Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú.

10.7

V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

10.8

Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

 

§ 11

Zmena pravidiel

 

11.1

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 

§ 12

Dodržiavanie právnych noriem

 

12.1

Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky.

12.2

V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

 

§ 13

Osobitné stanovania týkajúce sa platených služieb

 

13.1

Pri platených službách poskytovaných prevádzkovateľom na portáli sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom použijú primerane ustanovenia týchto všeobecných pravidiel. Pri platených službách bude používateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich pravidiel o používaní služieb, aktivácií, forme úhrady za služby a o zodpovednosti za prípadne sa vyskytujúce vady na službe. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa ako súčasť doplňujúcich pravidiel.

13.2

V prípade, ak dôjde zo strany užívateľa platených služieb k porušeniu všeobecných pravidiel alebo doplňujúcich pravidiel, prevádzkovateľ je oprávnený tomuto užívateľovi obmedziť používanie takejto platenej služby, a to v rozsahu maximálne do 90 dní v závislosti od intenzity porušenia a počtu opakovaní porušenia pravidiel tým istým užívateľom. V prípade takéhoto obmedzenia užívateľ nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady. Prevádzkovateľ je povinný užívateľa platených služieb, ktorý porušil tieto pravidlá, informovať o takomto porušení a o rozsahu obmedzenia.

13.3

Pri platených službách môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. V takom prípade nesie poskytovateľ zodpovednosť len za také služby, ktoré sám poskytuje, ktorých bezchybné plnenie a poskytovanie sám zabezpečuje a ktoré nie sú ovplyvnené činnosťou tretích osôb. Za poskytovanie služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

 

Vykonaním registrácie prejavuje používateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 
V Nitre, dňa 1.3.2010

1. aktualizácia: 20.4.2011

2. aktualizácia: 18.2.2015 (Bod 7b)

3. aktualizácia: 8.7.2015 (Bod 7c)

4. aktualizácia: 1.5.2018 (Bod 4.1)

 

Súvisiace:

Ochrana súkromia

Pravidlá používania Blogu portálu nevesta.sk

Pravidlá Foto dňa s nevesta.sk

Pravidlá Handmade svadba s nevesta.sk

Pravidlá Vizáž dňa s nevesta.skĎalej odporúčame:

NETiketa nevesty

Vyhľadávanie

sobota, 15. júna 2024
meniny má Vít

Prihlásenie

Meno
Heslo
 
Prihlás sa
Zabudol som heslo >>  
  • iconhttps://www.google.com/accounts/o8/id
  • iconhttps://graph.facebook.com/oauth
  • iconhttp://username.blogspot.com/
  • iconhttp://www.flickr.com/services/oauth

nevesta.sk - všetko, čo nevesta potrebuje, je teraz na webe ® je registrovaná ochranná známka • ISSN 1338-1245 • Copyright © 2008-2021 •
Prevádzkovateľ portálu: Marketing Web Management, s.r.o. Všetky práva vyhradené • Developed by ©WEBASE • Obsah portálu nevesta.sk je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie, a/alebo ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchadzajúceho súhlasu zakázané • Všeobecné pravidlá portálu
Ako sa zúčastniť Foto dňa?Ako sa pridať na Handmade svadba?Ako sa pridať na Vizáž dňa?